Skip links

Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Maciołek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Maciołek Kancelaria Radcy Prawnego, adres: ul. Wileńska 14 lok. 47, 03-414 Warszawa, NIP: 728-255-38-76 („Administrator”).

 

I.               Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

1)    w celach związanych z realizacją przez Administratora usług prawnych na rzecz klientów Administratora;

2)    w celach zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Państwem oraz Administratorem;

3)    w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości;

4)    w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest uzasadnionym interesem Administratora;

5)    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

 

II.              Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

1)    imię i nazwisko oraz nazwę firmy,

2)    adres korespondencyjny,

3)    numer telefonu kontaktowego,

4)    adres email,

5)    numer NIP.

 

III.            Odbiorcami danych osobowych mogą być:

1)    pracownicy lub współpracownicy Administratora,

2)    podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,

3)    podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie,

4)    inne podmioty na podstawie umów powierzenia danych, w szczególności w celu realizacji na rzecz Administratora usług księgowych.

 

IV.            Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.

V.             Co do zasady Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres świadczenia usług doradztwa prawnego oraz po zakończeniu świadczenia tych usług, w zakresie niezbędnym do wypełniania obowiązków prawnych lub księgowych (od 3 do 15 lat).

 

VI.            Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

1)    dostępu do danych,

2)    sprostowania danych,

3)    usunięcia danych,

4)    ograniczenia przetwarzania danych,

5)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII.          Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora następuje pisemnie. Osoba, której dane osobowe dotyczą, uprawniona jest wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, które dane osobowe dotyczą jest uprawniona do otrzymania od Administratora danych osobowych tej osoby przetwarzanych przez Administratora.

 

VIII.         Dane kontaktowe do Administratora: Łukasz Maciołek Kancelaria Radcy Prawnego ul. Wileńska 14 lok. 47, 03-414 Warszawa, tel: 505-879-709, email: kancelaria@maciolek-kancelaria.pl.

 

IX.            Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji przez Administratora usług prawnych na rzecz klientów Administratora.

Return to top of page